POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

DEFINICJE

Administratorem Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”) jest WIZJA MULTIMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Techniczna 3, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000608931, NIP: 1132906258, przetwarzający dane osobowe użytkowników serwisu internetowego działającego pod adresem https://www.wizjamultimedia.pl/.  

Dane Osobowe (zamiennie również jako: „Dane”) – to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną należy rozumieć osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres poczty elektronicznej.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w  niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”), mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w tym dokumencie, a w razie braku definicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem  https://wizjamultimedia.pl/kontakt/.

§ 2.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie RODO”), a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

Sposoby zbierania Danych

Dane Użytkowników gromadzone są:

 1. gdy Użytkownik sam je przekazuje, np. korzystając ze Strony lub Usług (np. wypełniając Formularz kontaktowy),
 2. poprzez pliki cookies – pliki funkcjonalne, niezbędne do działania Strony, które zbierają automatycznie Dane, pozostałe pliki – tylko jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na ich działanie.

Cele przetwarzania Danych
Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. korzystania z funkcjonalności plików cookies fakultatywnych (opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności), gdy Użytkownik wyrazi zgodę na ich włączenie  (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – zgoda),
 2. korzystanie z Usług, na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, tj. realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym  odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy),
 3. wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym przepisów prawa konsumenckiego (np. rozpatrywanie reklamacji) oraz Rozporządzenia RODO (odpowiadanie na żądanie wykonania praw) (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO – wykonanie obowiązków prawnych),
 4. wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu  produktów i usług Administratora, oraz dochodzenia ochrony praw autorskich i innych roszczeń, a także w celu umożliwienia korzystania ze Strony, tj. bezbłędnej prezentacji i optymalizacji Strony (pliki cookies obligatoryjne) oraz w celach statystycznych i analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora).

Osoba kontaktowa 

Administrator – wobec braku obowiązku prawnego – nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz korzystaniem przez Użytkowników z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem Danych może kontaktować się z Administratorem (dane podane powyżej).

Okres przetwarzania Danych

Administrator będzie przetwarzał Dane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których Dane te są przetwarzane, tj.

 1. przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, wezwania i wnioski, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń – w odniesieniu do danych związanych z realizacją Usługi Formularza kontaktowego,
 2. przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub do czasu wykonania obowiązków prawnych, nie dłużej niż przez czas w jakim Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku – w zakresie danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych,
 3. przez okres wskazany w przepisach prawa dla przedawnienia się poszczególnego rodzaju roszczeń – w celach obrony lub dochodzenia roszczeń,
 4. przez czas wskazany w Polityce Prywatności w zakresie danych przetwarzanych w związku z umożliwieniem korzystania ze Strony (pliki cookies obligatoryjne).   
 5. do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez okres 1 roku- w zakresie danych przetwarzanych w związku z udzieloną zgodą na włączenie plików cookies fakultatywnych,
 6. przez okres 10 lat lub do czasu złożenia sprzeciwu – w celach marketingu bezpośredniego,
 7. przez okres 14 miesięcy od uzyskania danych – w celach statystycznych i analitycznych,

chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dalszego przetwarzania Danych.

Odbiorcy Danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych lub na podstawie pisemnego upoważnienia podmiotom, którym udostępnienie jest konieczne ze względu na zrealizowanie celu, dla którego dane osobowe zostały przekazane, to jest przede wszystkim podmiotom świadczącym na rzecz Administratora następujące usługi: pocztowe, spedycyjne, przewozowe, rachunkowe, kadrowo – płacowe, prawne, bankowe, usługi przechowywania danych i usługi informatyczne.

Podczas korzystania ze Strony, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe, z których korzystają Użytkownicy, wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono na Stronie, w tym: youtube.com, instagram.com, facebook.com, pinterest.com (Administrator może posiadać na nich swoje profile). Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnych stronach internetowych.

W związku z korzystaniem z narzędzi należących do Google (Google Analytics, Google AdWords, YouTube) dane mogą być przekazywane do USA. Odbywa się to na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz stosując inne zabezpieczenia opisane w Polityce Prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity). Istnieje możliwość uzyskania kopii danych przekazywanych do USA przy wykorzystaniu funkcji Google opisanych w ww. Polityce Prywatności. Dane osobowe nie będą przekazywane  organizacji międzynarodowej.

Dobrowolność podania danych.

W każdym przypadku podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania danych przez Użytkownika, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług Strony.

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do Danych oraz uzyskania kopii Danych;
 2. prawo do żądania sprostowania Danych;
 3. prawo do usunięcia Danych, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest zaistnienie jednej z następujących przesłanek:
 4. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
 5. osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 6. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania;
 7. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 8. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 9. Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO;
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 11. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;
 12. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody) – wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);
 13. prawo do przenoszenia Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są niezbędne w celu świadczenia usługi),
 14. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, na zasadach określonych w art. 21 RODO (tj. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika) oraz w każdym momencie i bez względu na przyczyny – do celów marketingu bezpośredniego.

W sprawach związanych z korzystaniem z wyżej wymienionych praw można kontaktować się z Administratorem.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jednakże mogą być profilowane w celach statystycznych i analitycznych oraz marketingowych, tj. by dobrać materiały komunikacyjne i promujące do wyborów i preferencji Użytkownika.

§ 3.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony w Internecie. Plik cookie zawiera bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania ze Strony.

Strona używa plików cookies wyłącznie dla zapewnienia poprawnego i wygodnego dla Użytkowników działania Strony oraz do celów statystycznych.

Użytkownik samodzielnie decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej, wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall lub instalując oprogramowanie blokujące pliki (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Aby nie otrzymywać plików cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia ze Stroną i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać plikami cookies w pozostałym zakresie. Więcej informacji odnośnie zarządzania plikami cookies znajduje się na:

1)      Microsoft Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

2)      Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

3)      Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582

4)      Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

5)      Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia dotyczące korzystania z niektórych usług oraz funkcjonalności Strony. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony.

 
Na Stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Plik cookieTermin wygaśnięciaOpisDostęp podmiotów trzecich (TAK/NIE)
_ga2 lata Służy do rozróżniania użytkownikówNie
ga<identyfikator-kontenera>2 lataPrzechowuje stan sesji. Nie

§ 4.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA Google Analytics i YouTube

Strona korzysta z narzędzia Google Universal Analytics oraz YouTube. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

§ 5.

WYŁĄCZENIA

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych podmiotów, których dane kontaktowe lub linki mogą widnieć na naszych stronach. Administrator nie bierze odpowiedzialności za informacje, dostarczone przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani  za jakiekolwiek inne działania tych stron.

§ 6.

DANE WYKORZYSTYWANE PRZY KOMUNIKACJI ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL

 1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie do przetwarzania Danych w związku z prowadzoną korespondencją e-mail.
 2. Następujące zapisy § 1 Polityki Prywatności znajdują odpowiednie zastosowanie do przetwarzania Danych w celu określonym powyżej: Definicje, Osoba kontaktowa, Odbiorcy danych, Prawa Użytkownika. 
 3. Podanie Danych jest dobrowolne, zaś niepodanie Danych może uniemożliwić prowadzenie  korespondencji.
 4. Dane zbierane są na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)            RODO, jako niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, jeśli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Administratorem lub jest zainteresowana/y zawarciem takiej umowy;
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym odpowiadania na reklamacje, żądania z RODO,  
  1. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w uzasadnionym interesie Administratora, tj. celu odpowiadania przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski, bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach statystycznych,
  1. na podstawie odrębnie udzielonej zgody i art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) lub art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – w celu przesyłania informacji handlowych (przesyłania ofert reklamowych i promocyjnych) drogą elektroniczną lub telefoniczną z wykorzystaniem urządzeń końcowych.
 5. Dane będą przechowywane przez czas:
  1. Dane przetwarzane dla celów zawarcia i realizacji umowy  – przez okres realizacji umowy lub w przypadku braku zawarcia umowy – przez okres 6 miesięcy od dnia pozyskania danych,
  1. Dane przetwarzane w celu odpowiadania na zapytania, wnioski, reklamacje, zgłoszenia – przez czas niezbędny do przesłania odpowiedzi, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  1. Dane zbierane w celach statystycznych – przez okres 1 roku od chwili uzyskania danych,
  1. Dane przetwarzane dla obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres wskazany w przepisach prawa dla przedawnienia się poszczególnego rodzaju roszczeń,
  1. Dane przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem obowiązków prawnych – przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub do czasu wykonania tych obowiązków, nie dłużej niż przez czas w jakim Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku
  1. Dane zbierane w celach marketingu bezpośredniego – przez okres 5 lat od chwili uzyskania danych,

chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych.

 • Dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach statystycznych i marketingowych.
 • Użytkownicy w każdym momencie mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Jeśli adres e-mail nie został podany bezpośrednio przez osoby, których dane są przetwarzane, źródłem uzyskania Danych może być:
  • strona internetowa organizacji/podmiotu, w którym osoba, której dane są przetwarzane pracuje, pełni funkcję lub jest podana jako osoba kontaktowa,
  • powszechnie dostępne informacje, zawarte w rejestrach publicznych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego itp.).

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.