REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 

§ 1

Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator – WIZJA MULTIMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Techniczna 3, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000608931, NIP: 1132906258,
 2. Strona – strona internetowa Administratora dostępna pod adresem: https://www.wizjamultimedia.pl,
 3. Formularz kontaktowy – usługa dostępna na Stronie, umożliwiająca przesłanie wiadomości elektronicznej do Administratora;
 4. Regulamin – niniejszy dokument;
 5. Usługa – usługa dostępna na Stronie, tj. Formularz kontaktowy;
 6. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usługi.

 § 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Administratora drogą elektroniczną.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług należy uważnie zapoznać się z Regulaminem.
 3. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.
 5. Korzystać z Usług może każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie została ubezwłasnowolniona.
 6. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi niezwłocznie po aktywacji Usługi przez Użytkownika, dokonanej zgodnie z Regulaminem.
 7. Jeżeli Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i korzysta z Usług, zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych.

 § 3

Zasady korzystania ze Strony

 1. Korzystanie ze Strony przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w prawie wspólnotowym, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać tych norm. Użytkownicy zobowiązują się także przestrzegać zasad wyartykułowanych poniżej.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze Strony oraz Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami.
 3. W szczególności zabronione jest:
  1. korzystanie ze Strony przy wykorzystaniu złośliwego kodu, tj. programu lub kodu komputerowego, uszkadzającego lub w inny sposób wpływającego niekorzystnie na systemy komputerowe lub jego elementy, oprogramowanie, sieci komputerowe, komputery i urządzenia lub dane,
  2. wprowadzanie na Stronę ww. złośliwego kodu lub narażenie Strony na działanie ww. złośliwego kodu,
  3. kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Strony wykraczające poza zwykłe korzystanie ze Strony oraz Usług,
  4. podejmowanie działań naruszających prywatność Użytkowników,
  5. podejmowanie działań służących podstępnemu pozyskiwaniu danych Użytkowników,
  6. umieszczanie treści obelżywych, poniżających, upokarzających, nieprawdziwych, godzących w  godność osób trzecich, Administratora, Strony oraz innych Użytkowników,
  7. poza plikami przeznaczonymi do pobrania – pobieranie, kopiowanie, przekazywanie lub udostępnianie, czy wykorzystywanie zawartości Strony, tj. w szczególności baz danych, raportów, zadań i innych treści udostępnionych na Stronie, lub w jakikolwiek sposób korzystanie z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności zakazane jest przekazywanie danych osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, wykorzystywanie do celów własnych, podejmowanie innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Administratora lub innych Użytkowników.
 4. Uprawnionym do informacji zastrzeżonych oraz wszystkich chronionych prawnoautorsko lub w  inny sposób prawnie chronionych elementów Strony, w tym interfejsu, elementów graficznych, nazwy, zamieszczonych oznaczeń logo itd. (dalej jako „Znaki”) jest Administrator lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną.
 5. Administrator uprawniony jest do dokonywania zmian funkcjonalności Strony, w celu poprawy jego jakości oraz jego urozmaicenia.

§ 4

Usługa Formularza kontaktowego

 1. Formularz kontaktowy pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Administratora.
 2. Dostęp do Formularza kontaktowego jest nieodpłatny.
 3. Korzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest nieograniczone czasowo.
 4. Z Usługi Formularza kontaktowego można korzystać dowolną ilość razy.
 5. W celu skorzystania z Usługi Formularza kontaktowego Użytkownik jest zobowiązany do:
 6. zapoznania się z treścią Regulaminu,
 7. wprowadzenia swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wpisania treści wiadomości,
 8. wyrażenia zgody na świadczenie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
 9. wyrażenia zgody na używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.
 10. wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 11. oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką prywatności,
  1. potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§ 5

Reklamacje

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacje mogą być składane na dane kontaktowe podane w § 1 pkt. 1 Regulaminu.
 3. Administrator jest zobowiązany na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni

§ 6

Dane osobowe

WIZJA MULTIMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Techniczna 3, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000608931, NIP: 1132906258, jest administratorem Państwa danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.wizjamultimedia.pl.   

 § 7

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w  drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz podmiotów, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów.
 2. Administrator niniejszym oświadcza, iż nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów konsumenckich.

 § 8

Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik będący konsumentami w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz podmiotami, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów, ma prawo do odstąpienia od tak zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną jego zgodą. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje ww. Użytkownikowi także w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik może wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 1 do ww. ustawy, przy czym nie jest to obowiązkowe.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem i w formularzu kontaktowym.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 3. Regulamin dostępny jest na Stronie nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.